BYFO - Bygnings Frednings Foreningen
Presse Adresser Links English
Forsikring Brevkasse Fonde Francais
 • Facebook
 • Søg
  Forside > Bygningen -> Økonomi -> Fonde > Fondsoversigt Print
  Brevkasse
  Bygningen
  Plakette
  Økonomi
  Potentielle nye ejere
  Forfald-pr-år analyse
  Støtteordning
  Skatteforhold
  Fonde
  Fondsoversigt
  Jura
  Forsikringer
  Byggeteknik
  Sikring
  Rabataftaler
  BYFO BØRSEN
  Køb/salg/leje af fredede huse

  Fondsoversigt

  Følgende fonde bevilliger midler til fredede og bevaringsværdige bygninger - og som ønsker at stå på listen


  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

  Yder Støtte til nationale og videnskabelige formål, fremme af dansk søfart og industri, danskheden i Sønderjylland og sydslesvig, nordisk samarbejde samt til velgørende eller almennyttige formål. Støtte til enkeltpersoner ydes ikke.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Esplanaden 50, 1098 København K, tlf.: 33 63 34 01, fax: 33 63 34 10, e-mail: cphapmfond@maersk.com, hjemmeside: www.apmollerfonde.dk


  Aabenraa Byhistoriske Forenings Bevaringsfond

  Virke for bevarelse af gamle huse og gadebilleder i Åbenrå kommune. Fonden kan yde lån mod pant i fast ejendom. Der uddeles ca. årligt 180.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10. Uddelingstidspunkt: 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
   
  Plan & Byg, Arkitekt Erik Dahlgren, Plantagevej 4, 6330 Padborg, tlf.: 73 76 70 24, fax: 74 67 59 05, e-mail: edk@aabenraa.dk


  Albani Fonden

  Virke for almennyttige formål af enhver art i det syddanske (Fyn, Syd- og Sønderjylland) samfund. Fortrinsvis sports- og spejderbevægelser, kunstneriske, kulturelle og historiske formål samt forskning, naturbeskyttelse og humanitære formål. Privatpersoner kan ikke komme i betragtning. Uddybende oplysninger kan ses på hjemmeside.

  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. oktober. Uddelingstidspunkt: november.

  Albani Fonden, Tværgade 2, 5100 Odense C, tlf.: 65 48 75 20, fax: 66 11 38 83, hjemmeside: www.albanifonden.dk


  Aslaug og Carl Friis's Legat

  Anvendes til almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Som hovedregel vil kun formål i det fynske område - eller undtagelsesvis landsdækkende formål - kunne komme i betragtning.
   
  Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: fortrinsvis 16. oktober.
   
  Aslaug og Carl Friis's Legat, Frimurerlogen, Albanigade 16, 5000 Odense C


  Assens Kommunes Jubilæumsfond

  Støtte til ejere af bevaringsværdige huse inden for den tidligere Assens Kommune.
   
  Ansøgningsskema: ja.

  Assens kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens, tlf.: 64 74 74 74, fax: 64 71 57 80, e-mail: assens@assens.dk, hjemmeside: www.assens.dk


  Augustinus Fonden

  Virke for almen velgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Ifølge Fondens praksis ydes der ikke social understøttelse til enkeltpersoner. Ej heller ydes der støtte til gennemførelse af studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner eller til studieophold i udlandet for grupper. Ansøgningsskema finde på fondens hjemmeside: www.augustinusfonden.dk.  

  Augustinus Fonden, Amaliegade 47, 1256 København K, tlf.: 33 14 52 93


  Beckett-Fonden

  Økonomisk støtte til lægevidenskab, naturbeskyttelse og lignende samt kunst og kultur. Ansøgning skal indsendes i 4 eksemplarer. Der uddeles årligt ca. 6 millioner kr. Se ansøgningsfrist og uddelingstidspunkt på hjemmeside.

  Ansøgningsskema: nej.

  Adv. Peter Varming, Østergade 24A, Postboks 2226, 1018 København K, tlf.: 33 13 34 01, fax: 33 91 34 01, hjemmeside: www.beckett-fonden.dk


  Bergiafonden

  Afhandlinger og undersøgelser vedrørende bygningskunst og kunsthåndværk.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts og 1. oktober.

  Bergiafonden, Adv. John Have, St. Kongensgade 77, 1264 København K


  Bevaringsfonden for Fanø

  Lavt forrentede lån til ejere af bevaringsværdige ejendomme, der ikke er fredede. I særlige tilfælde ydes kontanttilskud. Oplysende materiale kan ved telefonisk henvendelse.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Bevaringsfonden for Fanø, Skolevej 5-7, 6720 Fanø, tlf.: 76 66 06 60, e-mail: hgj@fanoe.dk


  Bevaringsfonden for Rønne

  Der gives kun støtte til arbejder der har karakter af egentlig bevaring og som forbedrer bygningens udseende, arkitektonisk, historisk og kvalitativt, samt indpasning i kulturmiljøet.

  Ansøgningsskema: ja

  Torben Lassen, formand, Hedningestræde 3, 3700 Rønne, 56957119, E-mail tl@bornholm-gym.dk
   
  Hjemmeside: http://www.gamle-huse.dk/site/277/ 


  Bevaringsfonden for Svaneke

  Til bevarelse af gamle huse og bybilleder i Svaneke.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Niels S. Mogensen Storegade 40 3740 Svaneke -  http://www.svanekesvenner.dk/  Bygningsbevaringsfonden af 1975

  Støtter bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger ved tilskud.
   
  Ansøgningsskema: ja. Uddelingstidspunkt: juni og december.

  Bygningsbevaringsfonden af 1975, Adv. Bonnie Mürsch, Gothersgade 109, 1123 København K, tlf.: 33 12 47 10, fax: 33 12 47 14


  Christian Nielsens Fond

  Fonden yder støtte til projekter indenfor dansk erhvervsliv, der tilsigter igangsætning af nye produktioner baserede på forskning, opfindelser eller nykonstruktioner. Støtten ydes primært som lån på særlige vilkår. Der uddeles ca. 1,2 millioner kr. årligt.

  Ansøgningsskema: nej.

  Christian Nielsens Fond, Bestyrelsen, Strandvejen 895, 2930 Klampenborg, tlf.: 45 80 30 05, fax: 45 80 30 17


  Dragør Byfond

  Yder økonomisk støtte med henblik på bevaring af gamle bygninger i Dragør gamle bydel. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: ca. 2 gange årligt.

  Dragør kommunes planlægningsafdeling, v/Afdelingschef Jørgen Jensen, Kirkevej 7, 2791 Dragør, tlf.: 32 89 03 31, fax: 32 89 03 07, e-mail: pt@dragoer.dk


  Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

  Generelle oplysninger og formål:
  Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Ansøgningen, ikke over en A-4 side, skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges CV og budget. Eventuelt yderligere bilag kan vedlægges. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft.
  Uddeling kan også finde sted uden ansøgning, og fonden kan selvstændigt tage initiativ til indstiftelse af en eller flere prisbelønninger indenfor fondens formål. Fonden indstiftede i 1972 "Amalienborgprisen". Denne pris, der ikke kan søges, har til formål at støtte udgivelse af et betydningsfuldt dansk, ikke skønlitterært værk. Under fonden hører også "Caïx-Legatet".

  Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.

  Ansøgningsfrist: 15. februar (bestyrelsesmøde i maj) og 15. august (bestyrelsesmøde i november) .
  Ansøgningsskema: Ja. Downloades her eller kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret kuvert.
  Uddeling: Maj og november.

  Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald, Postboks 2143, Amaliegade 18, 1015 København K.
  Tlf. 33 40 10 10. Fax 33 40 11 26
  Administrator: Hofmarskal, kammerherre, ambassadør Ove Ullerup


  Esbjerg Kommunes Byfond 

  Virke for bevarelse af arkitektonisk og/eller kulturhistorisk værdifulde huse og miljøer i Esbjerg kommune. Formålet opfyldes ved 1) præmiering af særlige fortjenstfulde restaureringer af ældre ejendomme, nybyggeri, der æstetisk og på særlig hensynsfuld måde overfor den omgivende bebyggelse er indpasset i det eksisterende miljø, godt og smukt nybyggeri i almindelighed og god og nænsom skiltning eller facadeudformning. (Der uddeles præmie(r) én gang årligt, ikke i form af kontanter, men f.eks. opsætning af bronzeplade). Præmieringen finder sted sidst på året. 2) ydelse af tilskud eller lån i forbindelse med ombygning eller renovering ved restaureringer eller om- og tilbygninger, hvor udvendige undtagelsesvis indvendige bygningsdetaljer udformet efter traditionel byggeskik kræver specielle udførelser, fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer eller almindelige eller specielle vedligeholdelser i tilfælde, hvor omstændighederne taler derfor. Endvidere dækning af udgifter ved udarbejdelse af skilte- og butiksfacader, der harmonerer med miljøet, såfremt udgifterne overstiger gode standardudførelser.
   
  Ansøgningsskema: ja.

  Esbjerg Kommunes Byfond, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, tlf.: 76 16 16 16, fax: 76 16 13 20, e-mail: plan@esbjergkommune.dk


  Faaborg-Fondet

  Sikre at bygninger i Fåborgs indre by får en udformning så en god helhedsvirkning opnås. Der er ca. 40.000 kr. til rådighed årligt.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Adv. Leif Jørgensen, Ret og Råd Fyn A/S, Kanalvej 4, 5600 Faaborg, e-mail: ljo@ret-raad-dk. Tlf. 7010 1199.


  FLS Industries A/S' Gavefond
   
  Fonden støtter humanitært arbejde, der udføres af organisationer og foreninger. Formål af national eller kulturel karakter. National bevarende og miljømæssige initiativer. Uddannelse i form af støtte til uddannelsesinstitutioner til brug til studierejser for de studerende. Forskning og udvikling. Andre almen velgørende og almennyttige, der udføres af organisationer og foreninger. Der er ikke praksis for at yde støtte til enkeltpersoner. Kan KUN søges på hjemmeside under company profile, Donation fund. Kun legatmodtagere får svar. Øvrige ansøgninger besvares ikke.
   
  Ansøgningsskema: nej.
   
  FLS Industries A/S' Gavefond, Vigerslev Allé 77, 2500 Valby, tlf.: 36 18 18 00, fax: 36 44 11 46, e-mail: gavefond@flsmidth.com, hjemmeside: www.flsmidth.com


  Familien Hede Nielsens Fond
   
  Yder støtte til kulturelle, videnskabelige, sociale og uddannelsesmæssige formål samt almennyttige eller velgørende formål. Støtte ydes normalt ikke til enkeltpersoner. Uddeles hele året.
   
  Ansøgningsskema: nej.
   
  Familien Hede Nielsens Fond, Holmboes Allé 1, 11., 8700 Horsens, tlf.: 79 27 73 00, fax: 79 27 73 02


  Fonden Realdania

  Der støttes kun projekter indenfor det byggede miljø. Dette dækker ikke blot fysiske anlæg i Danmark, men også videndannelse, -opsamling og -formidling. Med fysiske anlæg menes bygninger, men også byrum, haver og andre landskabsanlæg. Der gives støtte til i store og små projekter, som kan være med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Der lægges vægt på, at de projekter, der støttes, kommer en bred kreds til gode, og at det i alle betydninger af ordet er "sunde" projekter, der kan være med til at gøre en forskel inden for det byggede miljø. Der støttes fortrinsvis projekter, der går nye veje, er til inspiration for andre eller på anden måde er nyskabende og er med til at gøre en forskel i det byggede miljø. Primært projekter i Danmark støttes.
   
  Ansøgningsskema: ja.

  Realdania, Nikolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K, tlf.: 70 11 66 66, e-mail: realdania@realdania.dk, hjemmeside: www.realdania.dk


  Fonden for Træer og Miljø

  Gennem oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser for at bevare eller nyskabe træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. Støtte ydes til almennyttige og kulturhistoriske formål. Støtten kan kun ydes inden for landets grænser. Støtte gives som hovedregel i form af træer til nye plantningsprojekter eller til renovering af parker, alléer og lign. Kontoret har åbent mandag til torsdag kl. 10-14.

  Ansøgningsskema: nej.
  Uddelingstidspunkt: plantningssæsonerne.

  Fonden for Træer og Miljø, Bentzonsvej 52, Postboks 92, 2000 Frederiksberg, tlf.: 38 11 32 05, fax: 38 11 32 05, hjemmeside: www.fondenfortraeerogmiljoe.dk


  Fonden til Bevarelse af Gamle Aalborghuse

  Selskaber til bevarelse af gamle bygninger og huse i Ålborg, der måtte have kulturhistorisk værdi.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Fonden til Bevarelse af Gamle Aalborghuse, Håndværkerhuset i Kattesundet 20, 9000 Aalborg  Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Mariager

  Til bevarelse af ældre bygninger eller bebyggelse af kunstnerisk, historisk eller æstetisk eller anden kulturel værdi for Mariager. Der uddeles årligt ca. 30.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Palle Engberg, Møllevænget 1 D, 9550 Mariager, tlf.: 98 54 15 07  Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Randers

  Legatet kan ikke ansøges
   
  Til bevarelse af gamle bygninger i Randers. 

  Randers Kommune, Teknisk forvaltning, Laksetorvet, 8900 Randers, tlf.: 89 15 15 86, fax: 89 15 16 60, e-mail: kirsten.daae@randers.dk


  Fondet til fynske Kulturminders Bevaring

  Virker for bevaring af kulturminder på Fyn, fortrinsvis bygninger.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  H. J. Hansen Holding A/S, Vestergade 97-101, 5000 Odense C. Tlf. 6312 8200. Mail: abu@hjhansen.dk


  Frk. Alma Caroline Madsens Mindelegat

  Til institutioner, der har til formål at varetage de interesser, der knytter sig til bevaring af landets naturskønhed.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. februar. Uddelingstidspunkt: februar.

  Adv. Peter T. Hald, Nikolajgade 22, 1068 København K


  Frøken Constance Fuhrs Fond

  Fonden har til formål at yde støtte til gamle bygningers bevaring i overensstemmelse med det formål, der varetages af 'Foreningen til gamle bygningers bevaring'.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Advokatkontoret, Adv. Per Harder, Valkendorfsgade 16, 1151 København K  Godsejer Christian Johannes Petersen og hustrus Anna Petersens Mindelegat

  Til vedligeholdelse af bygninger med park på Estrup hovedgård. Ejendommen Estrup drives som skov og landbrug. Støtte til forstmæssig uddannelse af unge landmænd. Uddeler p.t. ingen midler.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Adv. Helge Busk, Torvegade 16, 6600 Vejen, tlf.: 75 36 00 66,
  fax: 75 36 52 66  Hugo Aarslev-Nielsens Fond

  Legatet kan ikke ansøges
   
  Til etablering af egnsmuseum, tilskud til bevarelse af bygninger af historisk værdi, restaurering, konservering og lignende formål.  

  Greve Kommune, Borgmester Hans Barlach, Rådhusholmen 10, 2670 Greve, tlf.: 43 97 97 97, fax: 43 97 90 93


  Illum-Fondet
   
  Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske, kunstneriske samt andre samfundsgavnlige formål. Der ydes ikke bidrag til studie- og rejseformål. Kun ansøgere, som får tildelt legat, kan forvente svar. Legatportioner i størrelsen 10.000-40.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: ultimo februar.
   
  Uddelingstidspunkt: august/september.
   
  Illum-Fondet, Bestyrelsesformand, adv. Søren Juul, Valkendorfsgade 16, 1151 København K


  Jens Bo Larsens Mindelegat

  Skænke god kunst og bekoste udsmykningsopgaver til f.eks. skoler, alderdomshjem, plejehjem, sportshaller, forsamlingshuse, missionshuse og eventuelt pladser, anlæg eller lignende til gavn og glæde for beboerne i Søborg-Gilleleje sogne (Frederiksborg amt). Støtter egnshistorie, bevaring af minder m.v. i Søborg-Gilleleje sogne.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Turistforeningen for Gilleleje og Omegn, Gilleleje Hovedgade 6 F, 3250 Gilleleje, tlf.: 48 30 01 74, fax: 48 30 34 74, e-mail: jb@gilleleje-turistbureau.dk


  Knud Højgaards Fond

  Fondet yder støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til bedste for Danmark og dets befolkning og bidrager i forbindelse hermed til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Sådan støtte kan ydes til selskaber, institutioner, undervisningsanstalter og personer efter bestyrelsens bestemmelse. Fondens støtte til uddannelse kan ydes i form af studielån og tilskud til rejser, publikationer el. lign., og endelige kan støtte undtagelsesvis ydes som lån til etablering af erhvervsvirksomheder, der skønnes at kunne få almen interesse. Rejselegater ydes først og fremmest til dansk ungdoms uddannelse herunder efteruddannelse. Studiestøtte bevilges kun, når bachelor eller tilsvarende niveau er opnået. Bevare stemmemajoriteten i Højgaard Holding a/s og yde enhver mulig indsats for, at dette selskab med tilknyttede virksomheder videreføres og bevarer den nuværende anseelse. Der må påregnes 3-5 måneders ekspeditionstid. Der ydes ikke støtte til grupper eller enkeltpersoners deltagelse i kollektive rejser. Ansøgningsskema på tlf. 45 87 07 11 fra kl. 9 til 11, hvor yderligere vejledning gives. Skal ansøges minimum 2 mdr. før afrejse.
   
  Ansøgningsskema: ja.

  Knud Højgaards Fond, Sekretariatet, Klampenborgvej 221, 2800 Kgs. Lyngby, tlf.: 45 87 07 11, e-mail: khfond@khf.dk  Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond

  At bevare og fremme danske nationale formål i ind- og udland, herunder støtte udgivelse på fremmede sprog af skrifter, der udbreder kendskab til Danmark. Endvidere at støtte det danske arbejde i de sønderjydske landsdele samt opføre danske kirker i udlandet. Der uddeles årligt ca. 3.000.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: 4 gange årligt.

  Konsul George Jorck og Hustrus Fond, Adv. Per Harder, Valkendorfsgade 16, 1151 København K


  Kunst og Kulturfonden for Farsø kommune

  Indkøb af kunstværker til udsmykning af kommunen på steder eller i bygninger hvor offentligheden har almindelig adgang.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Farsø Kommune, Rådhuset, Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø  Københavns kommunes legat til stadens forskønnelse og almene bedste

  Til formål vedrørende stadens forskønnelse og almene bedste, fortrinsvis støtte til indkøb af større kunstværker.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariatet, Rådhuset, 1599 København V, tlf.: 33 66 23 37Køge Fonden

  Primært støtte til de 4 lokalarkiver i Køge Kommune, sekundært til bygningsbevaring. Fonden yder bl.a. støtte til restaurering og vedligeholdelse af gamle bygninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor ejeren ikke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan fonden erhverve sådanne bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde med byråd, museum og andre institutioner deltage i vedligeholdelse eller genskabelse af miljøer i Køge kommune, som vil være af betydning for byens eller egnens historiske præg. Støtten ydes som lavtforrentet afdragsfrit lån mod tinglyst pant i lånsøgers ejendom. Lånet forfalder til fuld indfrielse ved ejerskifte. Ansøgninger behandles løbende.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Køge-Fonden, Vestergade 26, 4600 Køge, tlf.: 56 64 15 92, e-mail: byarkiv@koege.dk, hjemmeside: www.koegearkiv.dk


  Købmand S. P. Jensen og hustrus Legat til fordel for den gamle bydel i Kalundborg købstad

  Bevaring af det gamle bybillede, fortrinsvis omkring kirken med tilstødende gader.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Adv. Jørn Almdal, Troldevænget 8, 4400 Kalundborg, tlf.: 59 51 27 28, e-mail: jorn@almdal.org


  Lokale- og Anlægsfonden (Tipsmidlerne - pulje 11)

  Lokale- og anlægsfonden er til for at udvikle og støtte byggeri inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet over hele landet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, selvejende institutioner, borgergrupper, kommuner, og andre, der har et almennyttigt formål og skaber og driver faciliteter inden for kultur-, idræts- og fritidsområdet. Fondens støtteområde er meget bredt. Udover beløb til uddeling af direkte støtte kan Fonden bevilge lån og ydelsesgarantier. Fonden ansøges hvert år for beløb omkring 400 mio. kr. Det er således nødvendigt at foretage en prioritering mellem mange gode projekter, der opfylder disse kvalitetskrav, prioriteres projekter der er med til at udvikle kultur- og Fritidslivet. Fonden har endvidere en pulje, kaldet Klublokale- og Værestedspuljen, hvor der kan søges til mindre projekter, dvs. projekter der normalt ikke kan opnå støtte i Fonden, typisk fordi de er for små, eller fordi de ikke opfylder Fondens kvalitetskrav.
   
  Ansøgningsskema: ja. Uddelingstidspunkt: 8 gange om året.
  Lokale- og Anlægsfonden, Kanonbådsvej 12, 1437 København K, tlf.: 32 83 03 30, fax: 32 83 30 31, e-mail: fonden@loa-fonden.dk, hjemmeside: www.loa-fonden.dk


  Margot og Thorvald Dreyers Fond

  Til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand, f.eks. i form af studierejsestøtte og andre rejselegater eller iøvrigt formål, som fondens bestyrelse mener kan gavne arkitekt- og advokatstanden. Der vil normalt ikke blive tildelt legater  med beløb på mindre end 10.000 kr. Ansøgere skal medsende anbefalinger, og ansøgere til studierejselegater skal efterfølgende dokumentere at være optaget på universitet eller lignende læreanstalt. Jurister vil først kunne komme i betragtning efter bestået embedseksamen og fortrinsvis, hvis de er beskæftiget i advokaterhvervet. Et studieophold forudsættes normalt at have en varighed på mindst 3 måneder, og legater til kortere rejser vil kun blive tildelt til et konkret forskningsprojekt. Arkitektstuderende vil kunne komme i betragtning fortrinsvis på et fremskredent studietrin ved tildeling af mindre stipendier. Der ydes ikke støtte til grupperejser. Legatmodtageren bør være skattepligtig i Danmark. Ansøgningsskema kan downloades fra hjemmeside, rekvireres via e-mail eller postadressen. Der uddeles ca. 12 mio. kr.
   
  Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. januar og 15. juli. Uddelingstidspunkt: april og november.

  Margot og Thorvald Dreyers Fond, Løvenborg, Vesterbrogade 34, 1620 København V, tlf.: 33 25 53 11, fax: 33 25 53 05, e-mail: info@dreyerfonden.dk, hjemmeside: www.dreyerfonden.dk


  Møllebygger H. Bergstrøm Jensens Fond Næstved

  Støtte til bevaring af gamle møller og andre bevaringsværdige bygninger i Danmark.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Revision Næstved, Jørgen Mortensen, Messebuen 1, 1., 4700 Næstved


  Nordea Iværksætterfond

  Fondens formål er at yde finansiering til udvikling, retsbeskyttelse, produktion og markedsføring af danske innovative og perspektivrige forretningsidéer. Forretningsidéen i form af et produkt eller en service skal indeholde en vis grad af teknologisk fornyelse og/eller en unik forretningsmodel, der kan danne grundlag for et stort forretningspotentiale. Fonden yder finansiering til fysiske personer og/eller nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af iværksætteren. Finansieringen ydes som kaution for lån ydet af Nordea Bank Danmark A/S på fordelagtige vilkår. Der kan søges om kaution op til kr. 400.000. Den endelige afgørelse om finansiering ligger hos fondens bestyrelse, der mødes 4 - 6 gange årligt. Ved at kontakte fonden kan man få oplyst, hvornår næste bestyrelsesmøde afholdes. Ansøgninger skal være fonden i hænde senest 14 dage før det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningen ønskes behandlet.

  Ansøgningsskema: Ja

  Nordea Iværksætterfond, Strandgade 3, Postboks 850, 0900 København C, tlf. 33 33 44 47, e-mail: nordea.fond@nordea.dk, hjemmeside: www.nordeafond.dk 


  Ny Carlsbergfondet

  Støtter Ny Carlsberg Glyptotek og andre danske kunstmuseer. Støtte til kunstforskning, dels ved støtte til udgivelse af kunstbøger, dels ved bevillinger til kunsthistorikers rejser i forsknings-øjemed. Fondet støtter bildende kunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst, hvorimod kulturhistorie, skønlitteratur, musik, film og teater falder uden for dets fundats.

  Ansøgningsskema: nej.

  Ny Carlsbergfondet, Brolæggerstræde 5, 1211 København K, tlf.: 33 11 37 65, e-mail: direktionen@ny-carlsbergfondet.dk, hjemmeside: www.ny-carlsbergfondet.dk


  Nykredits Fond

  Fremme af initiativer inden for dansk erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren. Initiativer af forskningsmæssig eller kulturel karakter, primært til projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor. Andre formål af almennyttig karakter, primært projekter med relation til byggesektoren eller den finansielle sektor.

  Ansøgningsskema: Ja

  Nykredits Fond, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf.: 44 55 14 77, fax: 44 55 19 73, e-mail: nykreditsfond@nykredit.dk, hjemmeside: www.nykredit.dk/nykreditsfond


  Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond

  Fondens kapital består af midler, som er fremkommet ved det overskud, der indkom ved salg af bryllupsmønt, fremstillet i anledning af brylluppet 18. november 1995. Fondens formål er at støtte humanitære og kulturelle formål i eller uden for Danmark. Kun ansøgninger, der imødekommes, vil modtage skriftlig meddelelse herom.

  Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. september. Uddelingstidspunkt: ultimo november/primo december.

  Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond, Fondssekretæren, Amaliegade 18, Postboks 2143, 1015 København K, tlf.: 33 40 10 10, fax: 33 40 11 26, hjemmeside: www.kongehuset.dk


  Rockwool Fonden

  At støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling. 
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Rockwool Fonden, Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, tlf.: 46 56 03 00, fax: 46 59 10 92, e-mail: rockwool.fonden@rockwool.org, hjemmeside: www.rockwoolfonden.dk  Simon Spies Fonden

  A) Almennyttige og almenvelgørende formål. B) Almen fremme af erhvervslivet. C) Personer, virksomheder eller institutioner, som bestyrelsen finder har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner og mindre grupper (eks. skoleklasser) kan dog ikke ansøge fonden. Der uddeles ca. 1 mill. kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts/november. Uddelingstidspunkt: april og december.

  Simon Spies Fonden, Administrationschef Annette Weinold, Sct. Gertrudsstræde 10, 1129 København K, tlf.: 70 27 10 80, fax: 33 93 69 68, e-mail: spiesfonden@mail.tele.dk  Skibsreder Carsten Brebøl's Almennyttige Fond

  Legater hovedsageligt til organisationer og foreninger etc., hvor beløbet skal anvendes til glæde/gavn for hele den brede danske befolkning, herunder: Støtte til bevarelse af dansk sprog, herunder Dansk Sprognævn. Støtte til kunstnerisk eller litterær virksomhed med liberalt/humanistisk tilsnit. Støtte til bevarelse af fredede eller - efter bestyrelsens skøn - fredningsværdige landejendomme. Forudsat at danskerne har adgang til at besøge/bese de omtalte bygninger både udvendigt såvel som indvendigt. Fremme af avlen af gammel dansk hønsehund i Danmark. Støtte til organiseret festivitas til minde om væsentlige begivenheder i Danmarkshistorien, der er åben for offentligheden. Legater kan uddeles i form af gave eller i form af lån på favorable vilkår. Opfølgning på projektet må forventes.
   
  Ansøgningsskema: Nej. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: januar.

  Skibsreder Carsten Brebøls Almennyttige Fond, v/Bestyrelsesformand Klaus Vilstrup, Egernvej 14, 2000 Frederiksberg


  Sonning-Fonden

  Sonning-Fonden uddeler én gang om året - i juni måned - en række beløb til almennyttige kulturelle formål, herunder støtte til restaurering eller genopbygning af historiske og bevaringsværdige bygninger.

  Projekter, der er påbegyndt eller afsluttes inden uddelingen i juni måned, vil ikke komme i betragtning.

  Ansøgningsskema finde på www.ku.dk/sonning-fonden. Skemaet skal i udfyldt og underskrevet stand indsendes til sekretariatet inden den på skemaet anførte dato.

  Ansøgningsskema: Ja. Skal ansøges inden:  Primo april. Uddelingstidspunkt: Juni.

  Sonning-Fondens sekretariat, Dan-Ejendomme as, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, tlf.: 39 46 62 54, fax: 70 30 20 21, e-mail: hon@dan-ejendomme.dk


  Sorø Bevaringsfond

  At sikre bevaringsværdige bygninger og bybilleder i Sorø kommune. At medvirke til projektering, restaurering og vedligeholdelse. Ansøgninger indkaldes i lokalaviser i april. Kun skriftlig henvendelse. Der uddeles årligt ca. 20.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. juni. Uddelingstidspunkt: 1. juli.

  Cand.mag. Helge Torm, Munkevænget 2, 2.th., 4180 Sorø, tlf.: 57 82 20 15, e-mail: helge.torm@mail.tele.dk


  Store Magleby Bevaringsfond

  Yder økonomisk støtte med henblik på bevaring af gamle bygninger i St. Magleby landsby og kommunens øvrige landområder. Der uddeles årligt ca. 80.000 kr.
   
  Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: ca. 2 gange årligt.

  Dragør kommunes planlægningsafdeling, v/Afdelingschef Jørgen Jensen, Kirkevej 7, 2791 Dragør, tlf.: 32 89 03 31, fax: 32 89 03 07, e-mail: pt@dragoer.dk


  Svendborgfonden for bygnings- og landskabskultur

  Yder støtte, i form af lån og tilskud til initiativer, til bevaring af bygninger samt by- og landskabsmiljøer i Svendborg.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Rektor Ole Visti Petersen, Grønnegade 44, Troense, 5700 Svendborg, tlf.: 62 22 62 00


  Tipsmidlerne - pulje 7: Friluftsliv

  Midlerne fordeles inden for følgende ni formål: 1) Friluftsprojekter: tilskud til materialer og udstyr til aktiviteter i naturen, dog ikke til personligt udstyr og driftsudgifter. 2) Parker: omfatter materialer til aktivitetspladser og grønne områder, som øger bybefolkningens mulighed for friluftsaktiviteter i nærmiljøet. Der lægges vægt på beboernes aktive medvirken i etablering. Alm. legeredskaber og naturlegepladser på institutioners områder støttes ikke. 3) Naturformidling: materialer til oplysning om naturen. 4) Kulturmiljø: støtter initiativer til aktiv brug og formidling af elementer fra kulturmiljøet, fx håndværk, landskaber, bygninger. Restaurering støttes kun i forbindelse med anvendelse og formidling. 5) Kursusvirksomhed: tilskud til kurser om friluftsliv og miljø for ledere og lærere, dog ikke til enkeltpersoners deltagelse i kurser. 6) Faste anlæg: drejer sig om overnatningshytter, lejrpladser, skibe, naturskoler, informationscentre, friluftsgårde og vandrerhjem. Der gives ikke tilskud til alm. vedligeholdelse, inventar eller driftsudgifter. 7) Forsknings- og udviklingsprojekter. 8) Naturvejledning: løntilskud. 9) Driftstilskud: til landsdækkende natur- og friluftsorganisationer.
   
  Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. marts, 1. juli og 1. november.

  Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, tlf.: 33 79 00 79, fax: 33 79 01 79, e-mail: tips@friluftsraadet.dk, hjemmeside: www.friluftsraadet.dk


  Trepilefonden
   
  Samfundsgavnlige formål - kultur, videnskab, opdragelse, uddannelse og national samhørighed samt hædersgaver for særlig fremragende indsats på disse områder.
   
  Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. marts og 1. september.
   
  Kromann Reumert, Adv. Michael Budtz, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, hjemmeside: www.trepilefonden.dk


  Vanførefonden

  Yde støtte i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige, herunder særlige bestræbelser på bl.a. revalidering af fysisk handicappede, forbedrede boligforhold, lettere transport, fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler, støtte børne- og ungdomsarbejder samt at sprede oplysning om fysisk handicappedes problemer og handicaparbejdet.

  Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: 4 gange årligt.

  Vanførefonden, Borgervænget 5, 2100 København Ø, tlf.: 33 13 48 38, e-mail: info@vanfoerefonden.dk, hjemmeside: www.vanfoerefonden.dk


  Varde Bevaringsfond

  Virke for bevarelse af gamle huse, gadebilleder og andre bevaringsværdige emner i Varde Kommune. Støtte uddeles normalt i form af rente- og afdragsfrie lån, der forfalder ved fremtidigt ejerskifte.
   
  Ansøgningsskema: ja.

  Varde Museum, Lundvej 4, 6800 Varde, tlf.: 75 22 08 77, fax: 75 22 07 16, e-mail: vam@vardemuseum.dk


  Velux Fonden

  Der støttes almennyttige og videnskabelige formål fortrinsvis i Danmark. Der doneres midler til kulturelle, kunstneriske og sociale projekter. Der støttes desuden større forskningsprojekter inden for humaniora. Særligt formål er at støtte forskning inden for øjensygdomme (oftalmologi) og ældres livsvilkår og sygdomme (gerontologi og geriatri). Der foretages endvidere uddelinger, der støtter ældre, initiativrige medborgere i at holde sig aktive. Her er der tale om mindre donationer til enkeltpersoner eller ældre, som efter pensionsalderen yder en frivillig indsats uden økonomisk vinding eller får mulighed for at realiserer et længe næret ønske, fx udgivelse af erindringsbog eller anden bog. Der kan uddeles hæderspriser vedr. dagslys og bygningskomponenter. Efter normal praksis ydes der IKKE støtte til: arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, ophold, rejser, kurser af nogen slags, afholdelse af kongresser, teater, koncerter mm.,  ansøgninger som har karakter af støtte til restfinansiering eller indsamling fra mange fonde og sponsorer. Se hjemmeside for yderligere oplysninger.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Sekretariatet, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, tlf.: 39 69 11 44, fax: 39 66 04 24, e-mail: fond@velux.com, hjemmeside: www.veluxfondene.dk


  VILLUM FONDEN        
   
  VILLUM FONDEN støtter især forskningsaktiviteter inden for teknisk videnskab og naturvidenskab, jordbrugs- og veterinærvidenskab. Støtte gives grundforskning og kan dække løn, drift og anskaffelse af større apparatur til forskningsformål, specielt hvis der er tale om frontforskning. Fondens gæsteforskerprogram giver danske forskningsinstitutioner mulighed at tiltrække førende udenlandske forskere i en kortere periode, Desuden finansieres et post.doc-program med hhv. indviduelle stipendier og blokstipendier, der administreres af et udvalg af dekaner fra de teknisk og naturvidenskabelige fakulteter. Senest er VILLUM FONDENs Young Investigator Programme lanceret med en pulje til yngre forskere, såvel lektorer som post.doc.
  Fonden støtter også formidling af naturvidenskab og teknisk forskning.
  VILLUM FONDEN uddeler desuden midler til større sociale opgaver i DK, Østeuropa og Grønland og kulturelle projekter.
  Desuden støttes projekter med vægt på miljø og bæredygtighed, her er fokus især på bæredygtige samfund, ressourceanvendelse og forvaltning og biodiversitet.
  De ydes ikke støtte til arbejdslegater og andre personlige legater til forbedring af sociale vilkår, ophold, ph.d. studier. Se hjemmeside for yderligere oplysninger om ikke-støtteberettigede.
   
  Ansøgningsskema: nej
   
  VELUX Fondenes sekretariat, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg, Tlf: 3957 0957,  fax: 3966 0424, email: info@veluxfondene.dk, web: www.veluxfondene.dk
   

  William O. Berntsens Fond

  William O. Berntsens Fond kan yde støtte til renovering og bevaring af fredede bygninger på danske gårde.

  Støtte kan søges til vedligeholdelse og fornyelse af tag og fag, herunder facader, vinduer, døre, trappeafsatser m.v. Der udloddes også til restaurering af indvendig bygningsinteriør, samt installationer i tilknytning  til de fredede bygninger, som f.eks. bro-, vold- og haveanlæg, bygningsfredet sammen med de fredede bygninger.

  Støtte fra Fonden har indtil videre i vidt omfang forudsat en selvfinansiering fra støttemodtager på mindst 50 % (dvs. efter støtte fra for eksempel Kulturarvsstyrelsen, private fonde m.fl.).

  Derudover er det normalt en forudsætning, at det støtteberettigede projekt er anmeldt til og senere bliver godkendt af Kulturarvsstyrelsen – både for så vidt angår igangsættelse og senere færdigmelding.

  Annoncering af uddelinger og de forhold, der det pågældende år ydes støtte til, annonceres på fondens hjemmeside www.berntsenfonden.dk. samt i BYFO NYT.

  William O. Berntsens fond, c/o Advokataktieselskabet Lowzow & Monberg, Dronningens Tværgade 30, 3. sal, 1022 København K


  Ærøskøbing-Fonden

  Bevare såvel de gamle bygninger i Ærøskøbing som byens helhedspræg i den oprindelige eller så nært som muligt oprindelige skikkelse. Rådgiver, vejleder og yder økonomisk støtte i forbindelse hermed inden for røskøbing kommune.
   
  Ansøgningsskema: nej.

  Læge Nicolaj Friderichsen, Vestergade 46, 5970 Ærøskøbing, tlf.: 62 52 25 90, fax: 62 52 19 77, e-mail: fri@post7.tele.dk


  Til toppen